Zodpovedné portfóliá #2: Ako sa meria zodpovednosť firiem?

[:cs]odpovedne-portfolio-2[:sk]odpovedna-portfolia-2[:]

Čo je to zodpovedné investovanie a ESG ste si už mohli prečítať v našom predchádzajúcom blogovom článku. Poďme sa ale detailnejšie pozrieť na to, ako sa zodpovednosť firiem vyhodnocuje a meria.

Takzvané udržateľné investície sa často označujú skratkou ESG. Ide o investície, ktoré okrem finančného zisku zohľadňujú aj dlhodobé globálne ciele ohľadom ochrany klímy či spoločenskej zodpovednosti.

Pri vyhodnocovaní, či je daná investícia spoločensky zodpovedná, v Portu uvažujeme 3 základné kritériá:

 • ESG rating
 • Uhlíková intenzita
 • Vyradenie konkrétnych sektorov

V nasledujúcich riadkoch si popíšeme, čo si pod týmito pojmami predstaviť. Okrem nich však prihliadame u firiem aj na ďalšie kritériá, akými sú napríklad využívanie fosílnych palív alebo naopak zelených zdrojov energie pri generovaní tržieb, zastúpenie žien v spoločnosti, alebo nezávislosť dozornej rady. Pokiaľ vás zaujíma, ako konkrétne zostavujeme naše Zodpovedné portfóliá, venujeme sa tomu v samostatnom článku.

Čo je to ESG rating?

Jedným z najviac spomínaných pojmov pri skúmaní zodpovednosti firiem je ESG rating. Tento koncept sa pozerá na to, ako daná firma dbá na ochranu životného prostredia (Environment), či zohľadňuje sociálne aspekty (Social) a ako si stojí v oblasti správy a riadenia (Governance).

S výskumom v oblasti ESG prišla už v roku 1972 spoločnosť MSCI. Pri spätnom pohľade môžeme vidieť, že išlo o zlomový moment v investovaní. Z ESG sa postupne stal fenomén a do investícií prihliadajúcich na udržateľnosť prúdi stále viac a viac peňazí. Keďže bola spoločnosť MSCI prvá, ktorá s hodnotením spoločností v oblastiach E, S a G prišla, stala sa lídrom nielen v zostavovaní ESG ratingov, ale aj zostavovaní indexov zameraných na ESG a spoločenskú zodpovednosť.

Aj my v Portu využívame pri zostavovaní Zodpovedných portfólií ESG dáta poskytované spoločnosťou MSCI. Pozrieme sa preto detailnejšie na to, ako MSCI v stanovovaní ESG ratingu postupuje.

MSCI čerpá z viac ako 1 000 zdrojov a zhromažďuje tak informácie z rôznych miest:

 •         Firemná dokumentácia: Správy o hospodárskych výsledkoch, správy o udržateľnosti, dobrovoľne zverejňované dokumenty o ESG
 •         Mimovládne neziskové organizácie: OSN a ich Ciele udržateľného rozvoja, Globálna iniciatíva pre podávanie správ (GRI), Rada pre účtovné štandardy udržateľnosti (SASB)
 •         Vládne inštitúcie: Americká agentúra pre ochranu prírody, Európska centrálna banka, Taxonómia EÚ
 •         Médiá: Hlavné spravodajské agentúry a noviny
 •         Alternatívne zdroje dát: Geomapovanie, údaje o nedostatku vody, analýza povodňových rizík.

Špecialisti venujúci sa analýze týchto dát si pri stanovení ESG ratingu kladú základné otázky:

 1.   Aké sú najvýznamnejšie ESG riziká a príležitosti, ktorým čelí daná spoločnosť a jej odvetvie?
 2.   Do akej miery je spoločnosť kľúčovým rizikám a príležitostiam vystavená?
 3.   Ako dobre zvláda spoločnosť tieto kľúčové riziká riadiť a ako dokáže využívať dané príležitosti?
 4.   Ako si spoločnosti stoja v porovnaní s konkurenčnými firmami?

Finálny ESG rating tak hodnotí pozíciu firmy vzhľadom k dlhodobým príležitostiam a rizikám v daných troch pilieroch (E, S a G). Jednotlivým pilierom je navyše priradená väčšia alebo menšia percentuálna váha podľa toho, ako sú pre danú firmu relevantné a ako môžu ohroziť či naopak pomôcť jej budúcej finančnej výkonnosti. Pokiaľ napríklad daná firma balí svoje výrobky do plastových obalov, je vo výslednom ESG ratingu daný väčší dôraz na to, ako s odpadmi vznikajúcimi pri tvorení obalov nakladá. V rámci jednotlivých pilierov sa u firiem vyhodnocuje ich správanie napríklad v nasledujúcich oblastiach:

esg_jednotliva temata-sk

Výsledné hodnotenie ESG

Na základe dôkladnej analýzy najdôležitejších tém a problémov, ktorým spoločnosť čelí, je nakoniec pridelený finálny ESG rating. Spoločnosti sú rozdelené do troch skupín:

ESG_MSCI rating-sk

Výsledný ESG rating môže ovplyvňovať rozhodnutie investorov, či do danej spoločnosti vložiť svoje peniaze. Je však dôležité si uvedomiť, že samotný MSCI ESG rating nehovorí, či je podnikanie danej firmy zodpovedné –⁠ ESG rating ukazuje, ako daná firma dlhodobo riadi pre ňu finančne relevantné ESG riziká, a to v porovnaní s ostatnými firmami z daného odvetvia. Pokojne sa tak môže stať, že spoločnosť ťažiaca fosílne palivá bude mať ESG rating vyšší, než firma vyrábajúca elektromobily. Aby sa teda dalo hovoriť o skutočne zodpovednom investovaní, je okrem ESG ratingu potrebné zohľadniť aj ďalšie kritériá zodpovednosti, o ktorých si povieme nižšie.

Ako sa stanovuje ESG rating v ETF?

U nás v Portu investujeme prevažne prostredníctvom burzovo obchodovaných fondov (ETF), ktoré zahŕňajú desiatky až stovky inštrumentov od rôznych spoločností. V prípade ETFiek je potom ESG rating stanovený ako vážený priemer ESG ratingov každej jednotlivej spoločnosti, ktorej akcie alebo dlhopisy sú zastúpené v danom fonde.

A čo ESG rating štátov?

Jednotlivým štátom a ich vládam sa tiež prideľuje ESG rating. MSCI ESG Government Rating napríklad hodnotí, ako je daná krajina vystavená environmentálnym, sociálnym a správnym rizikám a ako ich riadi.

Vystavenie rizikám ESG a ich riadenie má totiž významný vplyv na dlhodobú konkurencieschopnosť a udržateľnosť ekonomiky danej krajiny a následne na atraktivitu krajiny ako miesta pre budúce investície. Na tomto základe môžu byť ESG ratingy udelené aj štátnym dlhopisom.

Uhlíková intenzita

Ďalšou nápovedou pre určenie zodpovednosti firmy môže byť množstvo vyprodukovaných emisií CO2. To, že skleníkové plyny spôsobujú zmenu klímy je vedecký fakt. Pokiaľ tak chce investor vidieť, ako jeho peniaze prispievajú k zmene teploty našej planéty, nemala by CO2 intenzita uniknúť jeho pozornosti.

Takzvanú uhlíkovú intenzitu počítajú rôzne nezávislé agentúry, ako príklad môžeme opäť uviesť MSCI. Uhlíková intenzita určuje množstvo vyprodukovaných emisií danou spoločnosťou (udávané v tonách emisií oxidu uhličitého) na milión dolárov tržieb. Hodnoty sú prevedené na škálu, kde nižšia znamená lepšie.

Rovnako ako v prípade ESG ratingu sa určuje uhlíková intenzita aj na úrovni fondov, a to na základe váženého priemeru uhlíkovej stopy jednotlivých firiem, ktoré sú vo fonde zastúpené.

V Portu Zodpovedných portfóliách sú vybrané také investičné nástroje, pri ktorých je oproti štandardným nástrojom uhlíková stopa výrazne nižšia –⁠ priemerné zníženie uhlíkovej intenzity je oproti tradičným Portfóliám na mieru zhruba 40 %.

Vyradenie konkrétnych sektorov

Nepáči sa vám predstava, že vlastníte podiel vo firme vyrábajúcej cigarety, prevádzkujúcej hracie automaty, alebo sa napríklad chcete úplne vyhnúť fosílnemu priemyslu? Zodpovedné investovanie vám dáva možnosť neinvestovať do firiem a celých odvetví, ktorým neveríte.

Existujú totiž ETF fondy, ktoré sa kontroverzným sektorom vyhýbajú. Tie základné nenakupujú akcie zbrojárskych firiem, spoločností z tabakového priemyslu alebo firiem, ktorých biznis je závislý na stávkach, hazardných hrách, alebo výherných automatoch. Ak chce ísť investor ešte ďalej, a byť skutočne zodpovedný, môže prikročiť k vyradeniu aj ďalších sektorov. Pokiaľ je mu veľmi blízka ochrana životného prostredia, nebude investovať napríklad do akcií spoločností ťažiacich fosílne palivá. Aké konkrétne sektory sú vyradené v rámci našich Zodpovedných portfólií nájdete v metodike zodpovedného investovania.

Čo si z tohto článku odniesť?

Mieru zodpovednosti firiem merajú nezávislé agentúry na základe vopred stanovených kritérií. Medzi najvyužívanejšie nástroje patrí ESG rating, stanovenie uhlíkovej intenzity alebo vyradenie konkrétnych sektorov.

Pokiaľ tak chce investor zhodnocovať svoje peniaze zodpovedne, môžu byť tieto kritériá vhodným vodítkom, ako zostaviť vlastnú zodpovednú investičnú stratégiu. ESG rating, uhlíkovú intenzitu aj vyradenie konkrétnych sektrorov využívame aj my v Portu pri tvorení našich Zodpovedných portfólií. Investovať zodpovedne a udržateľne je tak teraz dostupné všetkým investorom.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.