Portu – všetko čo potrebujete vedieť o daniach

Vyplnenie daňového priznania

Investujem s Portu, musím vyplňovať daňové priznanie? Ako sa daní príjem z dividend alebo predaných investičných nástrojov? V tomto článku pre vás zhrnieme všetky potrebné informácie, vysvetlíme kedy ste od dane oslobodený a pomôžeme vám úspešne pochopiť nástrahy daňových povinností.

Čo je základ dane a ako sa vypočíta?

Základom dane rozumieme súhrn vašich príjmov znížený o náklady s nimi spojenými (keď existujú). Celkový základ dane z príjmu je teda súčtom čiastkových základov dane (napr. príjmov zo zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti, príjmov z prenájmu alebo príjmov z investícií). Na tento celkový základ dane sa uplatňujú daňové sadzby.

Z hľadiska investícií sa do čiastkového základu dane zahŕňajú všetky príjmy z odplatného prevodu (predaja) cenných papierov znížené o náklady priamo súvisiace s ich obstaraním a držbou. Proti výnosom z predaja cenných papierov (predajná cena*počet kusov) preto v daňovom priznaní vždy započítajte výdavky na ich nákup (nákupnú cenu*počet kusov) a všetky ostatné súvisiace výdavky (napríklad poplatky za nákup/predaj). 

Aké sú daňové sadzby pre príjmy z predaja cenných papierov?

Príjmy z predaja z cenných papierov, sú podľa § 15 zákona o daniach z príjmov č. 595/2003 zdaňované pre rok 2022 19%, resp. 25% sadzbou dane: 

19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 981,94 eur (čo predstavuje 176,8 – násobok sumy platného životného minima),

25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 981,94 eur.

Ako sme uviedli vyššie, do tohto limitu sa podľa § 4 zákona o daniach z príjmov okrem príjmov z investícií započítavajú taktiež čiastkové základy dane predstavované príjmami zo závislej činnosti, príjmami zo samostatnej zárobkovej činnosti, príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a ostatných príjmov podľa § 8 zákona o daniach z príjmov.

Na základe daňového priznania máte následne zo zdaneného zisku povinnosť zaplatiť odvody na zdravotné poistenie vo výške 14 %. Tieto odvody vám po podaní daňového priznania vypočíta zdravotná poisťovňa. Uhrádzate ich do zdravotnej poisťovne. Tieto odvody sa preto stávajú výdavkom a vy ho môžete uviesť do daňového priznania ďalší rok. Alternatívnou možnosťou je podať Dodatočné daňové priznanie v rovnakom roku ako ste odvody odviedli a odrátať si tento výdavok.

Celkovo odvediete približne 30 % zo zisku. Keď vaše príjmy nepresiahnu hranicu 37 981,94 eur, váš zisk zdaníte najprv 19% daňou z príjmu a z jej zostávajúcej časti zaplatíte odvody na zdravotné poistenie vo výške 14 % (teda (1-19%)*(1-14%) = 0,81 * 0,86 = 0,6966).

POZOR, príjmy z predaja cenných papierov sú vo vybraných prípadoch oslobodené od dane – pozrite sa na kapitolu Oslobodenie od dane z príjmov.

Priradenie nákladov súvisiacich s príjmom z predaja cenných papierov

Od príjmov z predaja cenných papierov je v daňovom priznaní potrebné odpočítať výdavky na ich obstaranie a súvisiace poplatky – kde však tieto náklady zistíte? Portu vo svojich podkladoch používa účtovnú metódu FIFO (first in first out), pri ktorej sa predávané kusy párujú postupne s najstaršími nakúpenými kusmi a pre každý predaný cenný papier sa stanovuje presná cena jeho nákupu. Portu túto metódu používa práve kvôli jej maximálnej prehľadnosti a transparentnej možnosti posúdiť ročný časový test  daňového oslobodenia (viď. sekcia Oslobodenie od dane z príjmov).

Dane z kapitálového príjmu zo zahraničia

Okrem príjmov z predaja cenných papierov môže vaše portfólio generovať príjmy aj v podobe dividend alebo úrokov plynúcich z držania cenných papierov – často zahraničných. Tieto príjmy sa najprv dania sadzbou určenou zmluvným vzťahom Slovenskej republiky s krajinou, z ktorej príjmy plynú – tzv. Zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia. Spravidla sú tieto dane zaplatené formou zrážkovej dane v štáte zdroja príjmu (výplaty). Ak boli dividendy zdanené v zahraničí, daňovník si túto daň započíta voči dani splatnej na Slovensku, aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu.

Napríklad pre príjmy z cenných papierov z USA sa jedná o daňovú sadzbu vo výške 15 %, ktorá je nižšia než na Slovensku, kde sa pre priebežne vyplácané dividendy z ETF fondov uplatňuje 19%/25% daňová sadzba (kapitola Aké sú daňové sadzby). Doplatiť je v takomto prípade potrebné len rozdiel medzi daňovými sadzbami týchto krajín, teda 19 % – 15 % = 4 %. Následne sa z týchto príjmov ešte musia zaplatiť odvody na zdravotné poistenie.

Prehľad sadzieb dane podľa príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia nájdete tu.

POZOR, 7% daňová sadzba sa uplatňuje podľa § 51e ods. 3 písm. a) zákona o daniach z príjmov v prípade dividend  z akcií akciových spoločností alebo z dividend s.r.o. Pre dividendy z ETF fondov sa uplatňuje 19%/25% daňová sadzba.

Na váš účet Portu sú dividendy a úroky spravidla pripisované v čistej výške (teda už po odpočítaní zrážkovej dane v zahraničí). V daňových podkladoch, ktoré vám Portu každý rok pripraví, však nájdete ako čistú, tak hrubú (nezdanenú) hodnotu dividendy vrátane sadzby zrážkovej dane, ktorá bola použitá. Do daňového priznania potom uveďte všetky príjmy z dividend v hrubej výške. Ak to umožňuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, môžete si tiež započítať už zaplatenú zrážkovú daň v zahraničí (ale iba do výšky daňovej povinnosti v SR). 

Občas sa stane, že dividendy prídu v hrubej výške (napríklad tie z Nemecka). Zrážkovú daň si v štáte zdroja nestrhnú, hoci by podľa medzinárodných zmlúv mohli. To Portu bohužiaľ nedokáže ovplyvniť. Vždy vám však dá vedieť, aká daň bola pri konkrétnej dividende strhnutá. Pokiaľ žiadna zrážková daň strhnutá nebola, je potrebné podľa slovenských zákonov odviesť daň v SR (podľa aktuálnej sadzby 19 %/25 %) a proti tejto povinnosti teda pochopiteľne žiadnu už zaplatenú daň započítať nemôžete.

Tieto povinnosti sa nevzťahujú na akumulačné/reinvestičné ETF, kde sa dividendy nevyplácajú investorom ale rovno sa reinvestujú v krajine pôvodu. Pri zostavovaní vlastných stratégií Portu je typ ETF fondu vždy jasne uvedený v časti Zaobchádzanie s príjmom.

Danenie výnosov z eurovej Investičnej rezervy

Úroky za úročenú hotovosť sú pripisované v hrubej výške a podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu sa ako príjmy spadajúce pod § 43 odseku 3 dania štandardne sadzbou 19 %. Tieto príjmy by mali byť uvedené v daňovom priznaní. Podklady pre vaše daňové priznanie za predchádzajúci rok vám pripravíme začiatkom každého roku.

Oslobodenie od dane z príjmov

Za predpokladu splnenia určitých podmienok môžu byť príjmy z predaja alebo držby kapitálového majetku oslobodené od dane z príjmov.

V prvom rade sú od dane oslobodené zisky z finančného majetku do výšky 500 eur. Ak úhrn príjmov z predaja cenných papierov znížený o výdavky spojené s jeho nadobudnutím nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur ide o príjem oslobodený od dane. To znamená, že ich daňovník nemá povinnosť priznať v daňovom priznaní. Ak príjmy z predaja cenných papierov znížené o výdavky súvisiace s ich nadobudnutím a predajom presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu. Z príjmu vo výške 700 eur by sa napr. do základu dane započítalo len 200 eur (700 – 500 = 200).

Ak sú výdavky spojené s predajom cenných papierov vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Pri príjmoch z predaja cenných papierov nie je možné vykázať stratu.

Ročný časový test

Bez ohľadu na výšku príjmov sú potom od dane oslobodené všetky príjmy z predaja cenných papierov, ktoré splnili tzv. časový test, a nemusia sa do priznania uvádzať. Časový test je splnený v prípade, že doba medzi nákupom a predajom cenného papiera presiahne jeden rok. Bližšie informácie môžete nájsť v § 9 ods. 1 písm. k) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ročný časový test začína plynúť až od dňa zápisu cenných papierov na burzu cenných papierov.

Príjmy z predaja cenných papierov teda máte povinnosť zdaniť len v prípade, že ste ich držali kratšie než 1 rok a váš zisk zároveň presiahol 500 eur. V opačnom prípade sa tieto príjmy do daňového priznania neuvádzajú. Pri príjmoch oslobodených od dane nevzniká ani povinnosť odvádzať poistné do zdravotnej poisťovne.

Nezabúdajte, že pokiaľ vlastníte investície aj u iných obchodníkov s cennými papiermi a realizovali ste predaje cenných papierov aj cez nich, príjmy a výdavky z obchodov u rôznych obchodníkov sčítavate v daňovom priznaní.

Pokiaľ investujete pravidelne, napr. mesačne, zákonite celá investícia nespĺňa ročný časový test. Posledné vklady predstavujú nákupy držané kratšie ako rok, teda nie sú oslobodené od daňovej povinnosti. 

Rebalansovanie bez daňových následkov

Rebalansovaním Portu portfólií nevzniká investorom na Portu.sk daňová povinnosť. Pri uplatnení ročného časového testu to umožňuje investovanie bez daní.

Vlastné stratégie

Pri spravovaní vlastných stratégií majú investori taktiež možnosť jednorazového rebalansovania vybraného portfólia aj bez dodatočnej investície. V tomto prípade si investor zámerne volí rebalansovanie, pri ktorom dôjde k odpredaju časti nadhodnotených inštrumentov a k nákupu podhodnotených inštrumentov tak, aby zastúpenie inštrumentov znovu odpovedalo cieľovému rozloženiu portfólia. To môže vyvolať daňovú povinnosť len v prípade, keď čistý zisk z predaja nadhodnotených inštrumentov presiahne 500 €, ako uvádzame v kapitole Oslobodenie od dane z príjmov. Jednorazové rebalansovanie prebieha vždy až na priamy pokyn investora.

Kryptomeny a dane

Investovanie do kryptomien prebieha na Portu prostredníctvom ETP (burzovo obchodovateľných produktov), ktoré sú považované za cenné papiere. Ich veľkou výhodou je, že pre ETP platia z hľadiska danenia výnosov rovnaké pravidlá ako pre ETF (burzovo obchodovateľných fondov), ktoré tvoria bežné portfólia Portu. Pre Crypto investície na Portu.sk je možné uplatniť ročný časový test a oslobodenie od dane z príjmov do 500€. To je veľkou výhodou v porovnaní s priamym nákupom kryptomien, pri ktorom sa výnosy za všetkých okoľností musia daniť 19%, resp. 25% sadzbou dane.

Daňové priznanie

Portu síce daňové poradenstvo neposkytuje, ale snaží sa svojim klientom v tejto oblasti poskytovať maximálnu súčinnosť. Na účely podania daňového priznania vám vždy na začiatku kalendárneho roka Portu pripraví potrebné podklady pre podanie daňového priznania (zoznam všetkých vykonaných transakcií, pripísaných dividend a odpočítaných poplatkov). Tieto podklady nájdete po prihlásení do aplikácie Portu v sekcii „Aktivita – Výpisy a potvrdenia“, kde ich môžete stiahnuť ako PDF alebo CSV.

Poučenie

Uvedené informácie sú orientačné a vzťahujú sa na daňových rezidentov SR.  Daňovým rezidentom SR sa považuje fyzická osoba, ktorá má tomto území trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava za účelom výkonu závislej činnosti. Pokiaľ platíte dane v inom štáte, informujte sa o daňových atribútoch v konkrétnej krajine. Daňové poradenstvo Portu v rámci svojich možnosti neposkytuje, preto odporúčame obrátiť sa na svojho daňového poradcu.

Pre právnické osoby platia odlišné pravidlá zdaňovania príjmov z cenných papierov alebo z kapitálových príjmov. Tieto pravidlá nie sú v tomto článku uvedené. 

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.

S Portu dane neplatíte

S Portu sa daní obávať nemusíte

Investovanie má byť jednoduché, efektívne a bezstarostné. Presne také ho v Portu robíme. Naše portfóliá sú optimalizované tak,

[:sk]rodina setri pre dieta[:]

Peniaze pre deti nie vždy zhodnocujeme správne

Rodičia na Slovensku myslia na budúcnosť svojich detí a snažia sa im vytvoriť finančnú rezervu. To je dobrá správa. Tou zlou je, že ju často nechávajú „požierať“ infláciou.