Vyhľadať
Close this search box.

Rebalansovanie – Kedy a ako je moje portfólio rebalansované?

Na Portu rebalansovanie nevedie k daňovým dopadom

Pri investovaní má každý z nás iný investičný cieľ, ktorému by mala zodpovedať aj rizikovosť nášho investičného portfólia. Tá sa vo výraznej miere odvíja od jeho zloženia.

Rebalansovaním Portu portfólií nevzniká investorom na Portu.sk daňová povinnosť. Pri uplatnení ročného časového testu to umožňuje investovanie bez daní z príjmu.

Ako rebalansovanie pomáha riadiť riziko

Zastúpenie jednotlivých zložiek portfólia sa bude v priebehu času pohybovať hore a dole s tým, ako sa menia ceny na svetových trhoch. Tieto pohyby budú odchyľovať rozloženie portfólia preč od jeho pôvodného. V dlhom období majú totiž rizikovejšie akcie tendenciu rásť rýchlejšie ako skôr konzervatívnejšie dlhopisy alebo zlato. Rebalansovanie je operáciou, ktorá sa postará o to, aby sa rozloženie vášho portfólia neodchýlilo príliš od pôvodného, ​​a tým sa udržala požadovaná rizikovosť.

Ak by portfólio rebalansované nebolo a akciám sa darilo počas daného obdobia dobre, ich váha by narastala a rast by sa kvôli efektu skladania stále zrýchľoval. Tým by sa zvyšovala aj rizikovosť portfólia a jeho celková hodnota by bola viac náchylná na kolísanie. To môže negatívne ovplyvniť dosiahnutie investičných cieľov a celá investícia by sa pre vás mohla stať nevhodnou.

Porovnateľný výnos pri nižšom riziku

Výskumy dokazujú, že rebalansované portfóliá dosahujú porovnateľný výnos pri výrazne nižšom kolísaní hodnoty, teda nižšej rizikovosti. Riziko (merané smerodajnou odchýlkou) pri rebalansovaní poklesne o 1-3 percentuálne body oproti nerebalansovanému portfóliu.

V priemere bola nami zvolená rebalančná stratégia schopná mierne zlepšiť priemerný ročný výnos – približne o 0,25-0,5 percentuálneho bodu oproti nerebalansovanému portfóliu pri súčasnom znížení jeho kolísavosti (o v priemere 0,3 percentuálneho bodu). Výsledkom je vyšší rizikovo vážený výnos pre investora – za nesené riziko je lepšie odmeňovaný ako ten, kto svoje portfólio nerebalansuje.

Kedy a ako je moje portfólio rebalansované?

Každá zložka vo vašom portfóliu má stanovenú požadovanú – cieľovú – váhu. Keď sa aktuálna váha odchýli od cieľovej, portfólio je potrebné rebalansovať, aby bola pôvodná štruktúra obnovená.

Ukážeme si to na zjednodušenom príklade portfólia len s dvoma triedami aktív:

Rebalansovanie pro odchýlení sa od pôvodného rozloženie portfólia

Pri situácii načrtnutej vyššie by prostredníctvom rebalansovania došlo k obnoveniu cieľového rozloženia portfólia.

Čo znamená rebalansovanie

Rebalansovanie bez daňových následkov

Rebalansovaním Portu portfólií nevzniká investorom na Portu.sk daňová povinnosť. Pri uplatnení ročného časového testu to umožňuje investovanie bez daní z príjmu.

Rebalansovanie pomocou vkladov alebo výberov

K rebalansovaniu dôjde vždy, keď sú do portfólia vložené peniaze, obdržíte dividendy alebo je vykonaný výber.

Vklady: Každý vklad do Portu je efektívne rozmiestnený medzi triedy aktív tak, aby sa zloženie portfólia čo najviac priblížilo cieľovému zloženiu. Najprv sú nakupované tie aktíva, ktoré majú nižšie zastúpenie než je cieľové, aby sa ich váha v portfóliu navýšila.

Veľmi dobrým spôsobom, ako udržiavať požadované rozloženie portfólia je preto využívať pravidelné vklady.

Výbery: Každý výber je realizovaný tak, aby po jeho vykonaní zostali váhy zložiek zvyšného portfólia čo najbližšie k požadovaným. Najprv sa predávajú tie inštrumenty, ktorých váha je väčšia, než by podľa cieľového zloženia mala byť. Následne sú rovnomerne odpredávané všetky inštrumenty, aby zvyšné portfólio malo optimálnu štruktúru.

Pamätajte prosím, že predaj cenných papierov môže mať daňové dôsledky.

Jednorazové rebalansovanie vlastnej a tematickej stratégie predajom a nákupom aktív

Pokiaľ sa investor pri správe vlastnej alebo tematickej stratégie rozhodne jednorazovo rebalansovať svoje portfólio bez toho, aby uskutočnil vklad alebo výber peňazí, dôjde k rebalansovaniu predajmi a nákupmi tých inštrumentov, ktoré už v ňom sú.

Je predaná časť aktív, ktorých váha je väčšia ako cieľová a získaná suma sa použije na nákup tých aktív, ktoré je potrebné dokúpiť.

Zmena rizikového profilu pri portfóliu na mieru

Zmenou rizikového profilu (pretiahnutím jazdca v prehľade portfólií) dôjde k zmene alokácie portfólia – teda zmene jeho cieľového rozloženia. Pokiaľ zmenu vykonáte, budú vykonané také predaje a nákupy, aby portfólio získalo novú štruktúru – bez ohľadu na veľkosť potrebných predajov a prípadných daňových dopadov. Majte to prosím na pamäti vždy, keď pristúpite k zmene rizikovosti portfólia.

—————————————————————–

Na čo si dať po prečítaní tohto článku pozor?

– Článok nie je investičným odporúčaním
– Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov
– Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové
– Portu negarantuje dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch
– Nie ste si istý, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás dostupné tematické investovanie? Vyplňte si náš investičný dotazník a my vám poradíme.

Najnovšie články

Vaše peniaze majú na viac

Nechajte vaše peniaze pracovať efektívne. Investujte do najúspešnejších firiem, moderne a pohodlne.

Odporúčané